راهکاری برای کاهش خستگی ناشی از شیمی‌درمانی

راهکاری برای کاهش خستگی ناشی از شیمی‌درمانی

پژوهشگران با انجام یک مطالعه عنوان کردند که ورزش با شدت کم، همراه با ماساژ ضربه‌ای سطحی می‌تواند موجب کاهش خستگی و افزایش فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به سرطان شود.

به گزارش ایسنا، عوارض ناشی از سرطان همچون خستگی در طول شیمی درمانی با بی‌تحرکی، عدم فعالیت و کاهش انرژی بدن همراه است. این نوع خستگی با خواب و استراحت برطرف نمی‌شود. عنوان شده که ورزش و ماساژ درمانی به‌عنوان یک روش مکمل غیر دارویی می‌تواند در کنترل این مشکلات موثر باشد.

بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با انجام یک مطالعه؛ تاثیر ورزش و ماساژ درمانی را در کاهش خستگی شیمی‌درمانی بررسی کردند.

نتایج این مطالعه اثرات مثبتی از مداخله ترکیبی ورزش با شدت کم و ماساژ پشت به روش ضربه ای سطحی را نشان داد.

در این مطالعه عنوان شد که ورزش با شدت کم توأم با ماساژ ضربه‌ای سطحی می‌تواند موجب کاهش خستگی و افزایش فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به سرطان شود.

اکثر بیماران از اثرات مثبت ورزش و ماساژ و از اینکه از حالت کرختی و سکون و بی تحرکی خارج شده‌اند، اظهار رضایت کرده و اظهار می‌داشتند که در منزل نیز برای آنها ماساژ انجام می‌شده است، ولی این ماساژ طور دیگری است و حال آنها را خوب می‌کند.

نتایج نشان داد که ترکیبی از مداخلات ورزشی با شدت کم و ماساژ کمر تأثیر مثبتی بر شدت خستگی داشت اما از نظر آماری بر فعالیت بدنی تأثیر مثبت نداشت.

پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که این روش توسط پرستاران و پرسنل درمانی بخش‌های انکولوژی هرچه بیشتر استفاده شود. همچنین عنوان شده که پژوهشگران در مطالعات آتی این مداخلات را بر روی سایر متغیرهای بیماران تحت شیمی درمانی نظیر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب نیز انجام دهند و توسط اساتید و مسئولین پرستاری بیمارستان‌ها به دانشجویان پرستاری و پرستاران آموزش داده شود.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی تأثیر مداخله ترکیبی ورزش با شدت کم و ماساژ پشت به روش ضربه ای سطحی بر فعالیت جسمی و شدت خستگی بیماران تحت شیمی درمانی» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و مرضیه اسدی ذاکر، مریم فاضلی، تینا وثوقی، الهام مراغی و سیمین جهانی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

The Effect of the Combined Intervention of Low Intensity Exercise and Slow Stroke Back Massage (SSBM) on Physical Activity and Severity of Fatigue in the Patients Undergoing Chemotherapy