دکتر نمونه 4

دکتر نمونه 4

دکتر نمونه سالها در بیمارستان نمونه مشغول به کار بوده و به مدارج عالی دست یافته است. او هم اکنون عضو هیات تحریریه می باشد.